PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī politika nosaka SIA EG Saldo, SIA EG Consulting, SIA Vērtības un SIA DigiCloud, turpmāk - Birojs, personas datu apstrādes principus.

Mēs apzināmies, ka personas dati ir vērtība, un apstrādājam tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo personas datu drošību.


Mūsu mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, līgumos un citos ar pakalpojumu saistītos dokumentos) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

 

Privātuma politika apraksta to, kā mēs apstrādājam personas datus, kad mēs darbojamies kā pārzinis, piemēram, apstrādājot informāciju par mūsu klientiem un to pilnvarotajām personām. Attiecībā uz personas datiem ko saņemam no mūsu Klientiem mēs darbojamies tikai kā apstrādātājs un apstrādājam Jūsu personas datus mūsu Klientu uzdevumā, noteiktā apjomā un ievērojot datu drošības prasības, piemēram, sniedzot grāmatvedības pakalpojumu.

 

Kādiem mērķiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Mēs apstrādājam datus, ko Jūs iesniedzat caur mūsu mājaslapu, lai administrētu Jūsu saziņas formas pieprasījumus, ziņojumus vai jautājumus. Jūsu sniegtā informācija tiek izmantota, lai mēs ar Jums varētu sazināties. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai veiktu identifikāciju un saistītu Jūs ar attiecīgo pieteikumu, jautājumu vai pieprasījumu. 

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus ar mērķi kvalitatīvi sniegt pakalpojumus, kas ietver līgumu sagatavošanu, noslēgšanu, to izpildi, pakalpojuma attīstību un uzlabošanu, kā arī citu ar to saistītu funkciju izpildes nolūkos.

Dati var tikt izmantoti komercdarbības plānošanai, veikšanai, analītikai, norēķinu administrēšanai, parādu atgūšanai, risku pārvaldības vajadzībām, un lai nodrošinātu normatīvajos aktos un iestāžu izdotajos norādījumos noteikto pienākumu izpildi. Citos specifiskos nolūkos, kad dati var tikt izmantoti personai tiek sniegta informācija brīdī, kad tiek sniegti attiecīgie dati.

Birojs personas datus apstrādā uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:

  • personas piekrišana;

  • līguma noslēgšana un izpilde;

  • normatīvo aktu izpilde;

  • Biroja leģitīmo interešu izpilde vai aizstāvība.

Kur mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu datus mēs saņemam tieši no Jums. Papildus tam dati var tikt iegūti no iestāžu uzturētiem reģistriem.

Kādus personas datus mēs iegūstam par Jums?

Mēs iegūstam tikai tos Jūsu datus un tādā apmērā, kas nepieciešami iepriekš konkrēti definētiem nolūkiem (pakalpojuma sniegšana, līguma izpilde, Klienta aizsardzība, u.c.)

Kam mēs atklājam Jūsu personas datus?

Birojs bez tiesiska pamata neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju.

Pakalpojuma nodrošināšanas nolūkā dati tiek nodoti apstiprinātiem personas datu apstrādātājiem - pakalpojumu sniedzējiem, apakšuzņēmējiem un citām organizācijām, kas sniedz pakalpojumus mums vai tieši jums mūsu uzdevumā. Šādas trešās puses var būt mākoņpakalpojumu sniedzēji, e-pastu pārvaldes pakalpojumu sniedzēji vai citas trešās puses, kas mums sniedz pakalpojumus un atbalstu mūsu uzņēmējdarbībā. Ja mēs izmantojam trešās puses pakalpojumu sniedzējus, mēs atklājam tikai tos personas datus, kas tiem ir nepieciešami, lai sniegtu mums savu pakalpojumu. Šādos gadījumos Birojs veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Biroja norādēm un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

 

Lai izpildītu ar likumu uzliktus pienākumus dati tiek atklāti likumā noteiktajā apmērā likumā noteiktām iestādēm (piemēram, VID, tiesībsargājošas iestādes u.c.).

Lai nodrošinātu Biroja likumīgo interešu aizsardzību dati var tikt nodoti parādu piedziņas iestādēm, un citām personām, kuras var tikt iesaistītas Birojam sniedzot pakalpojumu, kā piemēram, pasta pakalpojumu sniedzēji, e-pastu serveris.

 

Kā Birojs nodrošina Jūsu datu aizsardzību?

Birojs aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

 

Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības?

Jums ir tiesības saņemt informāciju, vai Birojs apstrādā Jūsu personas datus un, ja apstrādā, tad piekļūt tiem, pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi, iebilst savu Personas datu Apstrādei, ja Personas datu izmantošana ir pamatota ar leģitīmajām interesēm, atsaukt savu piekrišanu, ja Personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz piekrišanu. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā.

Jums ir tiesības prasīt savu Personas datu dzēšanu, piemēram, ja Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai normatīvajos aktos noteiktu pienākumu, ierobežot savu Personas datu Apstrādi, piemēram, laika periodā, kad Birojs izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.

Jums ir tiesības saņemt savus Personas datus, kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanas un līguma izpildi, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

Jums ir tiesības netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Jūs kā Klientu. Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Klientu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai ja esat devis savu nepārprotamu piekrišanu.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzības par Personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja uzskatāt, ka Personas datu Apstrāde pārkāpj Jūsu tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Sazināties ar Biroju par piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par Personas datu izmantošanu Jūs varat izmantojot norādīto kontaktinformāciju.

 

Kā mēs uzglabājam un aktualizējam jūsu datus?

Jūsu datus mēs glabājam vismaz tik ilgi, cik ilgi pastāv savstarpēji tiesiski nodibinātas attiecības. Uzglabāšanas periods pēc attiecību izbeigšanās ir atkarīgs no datiem un to izmantošanas mērķa. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, Biroja leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, civiltiesībām u.tml.). Personas dati, kuriem ir beidzies apstrādes pamats, tiek dzēsti.

Mēs cenšamies nodrošināt mūsu rīcībā esošo personas datu pareizību un atbilstību, dzēšot nevajadzīgos datus un atjauninot novecojušos datus.

 

 

Kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA EG Saldo, vienotās reģistrācijas Nr. 50003960571, juridiskā adrese: Bauskas iela 33 k-1 – 101, Rīga, LV-1004.

Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: das@vertibas.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Biroja juridiskajā adresē, var uzdot interesējošus jautājumus saistībā ar personas datu apstrādi.

 

 

 

* Birojs ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji grozīt Privātuma politiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem, padarot pieejamu Klientam Privātuma politikas aktuālo versiju, ievietojot informāciju par datu apstrādi mājaslapā www.vertibas.lv vai paziņojot Klientam par grozījumiem pa pastu, e-pasta starpniecību vai citā veidā.